O nas
Doœwiadczenie
Kontakt
Oferta
Wynagrodzenie
Partnerzy
e-porady
Oferta

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH


KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Prowadzenie działalności gospodarczej niejednokrotnie wymaga od przedsiębiorców umiejętności poruszania się w przepisach regulujących współczesny rynek.

Kancelaria wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów świadczy swoje usługi w następujących dziedzinach:

 

PRAWO KORPORACYJNE I HANDLOWE

            Kancelaria specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, niezależnie od ich formy prawnej (spółki prawa handlowego, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne). W tym zakresie oferujemy m.in.:

 • doradztwo dotyczące optymalnych form i sposobów rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • rejestrację przedsiębiorców, w tym m.in. przygotowywanie projektów aktów założycielskich, umów oraz statutów, reprezentację przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • obsługę organów statutowych, w tym projektowanie uchwał organów zarządzających i kontrolnych,
 • przygotowywanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • opracowywanie porozumień między wspólnikami/akcjonariuszami,
 • łączenie i podział spółek prawa handlowego oraz inne przekształcenia form prawnych podmiotów,
 • nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,
 • likwidację spółek prawa handlowego i innych przedsiębiorców.

powrót na górę strony

 

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

            Zapewniamy obsługę prawną w zakresie transakcji handlowych zawieranych przez podmioty działające w różnych obszarach biznesu. Do grona Klientów należą między innymi firmy świadczące usługi budowlane, usługi w zakresie technologii informatycznych, hotelarstwa i gastronomii,produkcji i sprzedaży maszyn , urządzeń i środków produkcji, pośrednictwa w sprzedaży . Kancelaria oferuje fachowe doradztwo w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych.
W szczególności oferujemy usługi w zakresie weryfikacji i przygotowania projektów umów dotyczących:

 • obrotu prawami w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej,
 • zabezpieczenia wierzytelności,
 • podejmowania wspólnych przedsięwzięć,
 • obrotu nieruchomościami,
 • świadczenia usług, obrotu towarowego oraz pośrednictwa handlowego,
 • nabywania i zbywania składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

            Kancelaria reprezentuje interesy Klientów w procesach negocjacyjnych wykorzystując szeroki zakres dostępnych środków prawnych. W trakcie dotychczasowej działalności Kancelaria wypracowała sprawdzony system umożliwiający klientom pełne zabezpieczenie wykonania zobowiązań oraz metody postępowania w przypadku ich niewykonania.
Nadto, oferujemy również pełną obsługę w zakresie obrotu wekslowego i czekowego, a zwłaszcza wykorzystania weksli jako formy zabezpieczenia płatności oraz egzekucji zobowiązań wekslowych i czekowych.

powrót na górę strony

 

PRAWO PRACY

            Prowadzenie działalności gospodarczej jest ściśle związane z zagadnieniami dotyczącymi sposobów zatrudniania pracowników. Z tego też względu przedsiębiorca potrzebuje fachowej obsługi obejmującej wszelkie aspekty prawne regulowane przepisami prawa pracy. Usługi naszej Kancelarii obejmują w szczególności:

 • przygotowywanie opinii z zakresu prawa pracy,
 • kształtowanie stosunków z zakresu prawa pracy, w tym przygotowywanie umów o pracę oraz wprowadzanie wszelkich zmian do już obowiązujących umów,
 • doradztwo w zakresie rozstrzygania sporów zbiorowych,
 • reprezentowanie Klienta przed organami kontroli m.in. Państwową Inspekcję Pracy,
 • reprezentowanie klienta przed sądami pracy

powrót na górę strony

 

PRAWO PODATKOWE

            Kancelaria jest stałym doradcą swoich Klientów w zakresie prawa podatkowego wspierając ich politykę podatkową. Doradztwo Kancelarii koncentruje się na zapewnieniu Klientom warunków do podejmowania optymalnych decyzji oraz skutecznego planowania.
W szczególności oferujemy usługi w zakresie:

 • przygotowywanie opinii z zakresu prawa podatkowego,
 • analiz skutków podatkowych transakcji dokonywanych przez podmioty gospodarcze,
 • wypracowywania koncepcji w zakresie optymalizacji konsekwencji podatkowych przy zawieraniu transakcji handlowych i kapitałowych.

            Kancelaria sporządza ekspertyzy prawne oraz reprezentuje Klientów przed organami administracji podatkowej, w tym również przed sądami administracyjnymi.

powrót na górę strony

 

PRAWO KARNE

            Oferujemy kompleksową obsługę w prowadzeniu postępowań karnych w szczególności z zakresu prawa karnego gospodarczego, skarbowego oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

powrót na górę strony

 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kancelaria reprezentuje liczne grono Klientów uczestniczących w przetargach organizowanych w ramach zamówień publicznych.
Obsługa obejmuje w szczególności:

 • opracowywanie dokumentacji przetargowej,
 • przygotowywanie umów konsorcjum przetargowego,
 • składanie protestów,
 • występowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • prowadzenie spornych spraw przed sądami.

powrót na górę strony

 

PRAWO BUDOWLANE, NIERUCHOMOŚCI

W związku z dynamicznie rozwijającym się rynkiem nieruchomości Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa budowlanego oraz obrotu nieruchomościami.
Obsługa obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych w zakresie ustanawiania i przenoszenia użytkowania wieczystego,  własności, udziału we własności nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym oraz znoszenia współwłasności,
 • pomoc prawną przy zawieraniu umów sprzedaży/zakupu nieruchomości, w tym umów przedwstępnych,
 • przeprowadzanie analiz i ustaleń stanu prawnego nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie najmu, podnajmu, dzierżawy oraz leasingu nieruchomości, w tym sporządzanie projektów umów,
 • przygotowywanie umów dotyczących ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych - użytkowanie, służebność, hipoteka,
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu przed sądami wieczysto-księgowymi.

powrót na górę strony

 

PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ

Kancelaria reprezentuje swoich mocodawców przed sądami wszystkich instancji, w tym również sądami polubownymi, na terenie całego kraju. Prowadzone sprawy obejmują w szczególności:

 • dochodzenie roszczeń pieniężnych w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym i uproszczonym,
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami pracy,
 • procesy sądowe o zaprzestanie naruszania znaków towarowych,
 • sprawy gospodarcze oraz dotyczące praw własności intelektualnej i przemysłowej,
 • postępowania zabezpieczające i egzekucyjne,
 • postępowania upadłościowe i naprawcze,
 • prowadzenie spraw w związku z naruszeniem dóbr osobistych,
 • postępowania przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi.,
 • postępowania w sprawach karnych, w tym w charakterze obrońcy oskarżonych w sprawach gospodarczych i karnych skarbowych oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

powrót na górę strony


OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH


Kancelaria świadczy również usługi na rzecz klientów indywidualnych, czyli osób fizycznych.
Z myślą o tej właśnie grupie klientów Kancelaria wyspecjalizowała się w następujących dziedzinach prawa:

powrót na górę strony

 

PRAWO KARNE

            Istotną część usług Kancelarii stanowią sprawy z zakresu prawa i postępowania karnego.  Adwokaci i aplikanci adwokaccy specjalizujący się w prawie karnym starają się zapewnić wysoki poziom świadczonych usług. Usługi świadczone są dla wszystkich osób uczestniczących w postępowaniu karnym, tj. oskarżonych, podejrzanych, pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, powodów cywilnych i oskarżycieli prywatnych. Uzyskanie pomocy prawnej możliwe jest na wszystkich etapach postępowania karnego - od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe, aż do postępowania wykonawczego. Forma współpracy zależna jest od potrzeb klienta.
Zakres usług obejmuje w szczególności:

 • porady prawne (ustne bądź pisemne),
 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentację przed organami ścigania karnego w szczególności przed policją, prokuraturą,
  a także przed Sądem,
 • reprezentację w karnym postępowaniu wykonawczym: warunkowe przedterminowe zwolnienia, przerwy w odbywaniu kary,
 • wizyty w aresztach śledczych i zakładach karnych,
 • dochodzenie odszkodowań, w tym odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie i aresztowanie lub skazanie.

powrót na górę strony

 

PRAWO CYWILNE

            Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa. Z bogatej oferty usług świadczonych przez Kancelarię należy wymienić:

 • porady prawne,
 • pisemne opinie i analizy prawne,
 • przygotowanie projektów umów i statutów,
 • uczestnictwo w negocjacjach pisemnych i na spotkaniach,
 • reprezentacja Klientów w sporach sądowych.

Przykładowe obszary świadczenia usług:
Sprawy z zakresu prawa rzeczowego:

 • własność
 • przeniesienie własności
 • zasiedzenie
 • nabycie i utrata własności
 • współwłasność
 • ochrona własności
 • użytkowanie wieczyste
 • ograniczone prawa rzeczowe
 • użytkowanie
 • służebności
 • zastaw
 • posiadanie

Sprawy z zakresu prawa zobowiązań:

 • solidarne zobowiązania
 • podzielne i niepodzielne zobowiązania
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • czyny niedozwolone
 • odszkodowania
 • wykonanie i niewykonanie zobowiązań
 • potrącenie i zwolnienie z długu
 • zmiana wierzyciela i dłużnika
 • roszczenia pauliańskie
 • sprzedaż
 • rękojmia i gwarancja
 • pierwokup i odkup
 • zamiana
 • dostawa
 • kontraktacja
 • umowa o dzieło
 • umowa o roboty budowlane
 • najem i dzierżawa
 • umowa leasingu
 • użyczenie
 • pożyczka
 • umowa rachunku bankowego
 • zlecenie
 • prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
 • umowa agencyjna
 • umowa komisu
 • umowa przewozu
 • umowa spedycji
 • umowa ubezpieczenia
 • przechowanie
 • umowa składu
 • spółka
 • poręczenie
 • darowizna
 • renta i dożywocie
 • ugoda
 • przyrzeczenie publiczne
 • przekaz i papiery wartościowe

powrót na górę strony

 

PRAWO AUTORSKIE

Powodem wprowadzenia regulacji w przedmiocie majątkowych praw autorskich było zabezpieczenie interesów twórców oraz wydawców. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie wskazanej regulacji, natomiast zakres usług obejmuje w szczególności:

 • Przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów:
  • umowy licencyjne i sublicencyjne
  • umowy o przeniesienie praw autorskich
  • umowy wydawnicze,
  • umowy o korzystanie z fotografii,
  • umowy o korzystanie z filmu,
  • umowy na korzystanie z programu komputerowego,
  • umowy o retransmisję,
  • umowy o usługi kompozytorskie,
  • umowy o dzieło.
 • Reprezentację przed sądem w sprawach z zakresu prawa autorskiego, np.:
  • sprawy o zaniechanie działania zagrażającego prawom autorskim osobistym,
  • sprawy o usunięcie skutków naruszenia autorskiego prawa osobistego,
  • sprawy o złożenie oświadczenia publicznego,
  • sprawy o zadośćuczynienie za naruszenie autorskiego prawa osobistego,
  • sprawy o zapłatę na cel społeczny
  • sprawy o zaniechanie naruszeń autorskich praw majątkowych
  • sprawy o usunięcie skutków naruszenia autorskiego prawa majątkowego,
  • sprawy o naprawienie szkody (zapłatę odszkodowania) wyrządzonej naruszeniem autorskich praw majątkowych,
  • sprawy o wydanie korzyści uzyskanych z naruszenia autorskich praw majątkowych,
  • sprawy o ochronę wizerunku.

powrót na górę strony

 

PRAWO PODATKOWE

            Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu prawa podatkowego dla Klientów indywidualnych:

 • udzielanie wyjaśnień o zakresie zobowiązań podatkowych,
 • przygotowywanie opinii prawno - podatkowych,
 • doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn,
 • doradztwo w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • pomoc w wypełnianiu formularzy podatkowych,
 • przygotowywanie pism do organów podatkowych (np. wnioski o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, pisma wyjaśniające przyczyny korekt deklaracji podatkowych , itp.),
 • przygotowywanie odwołań do izb skarbowych oraz skarg do WSA i kasacji do NSA.

powrót na górę strony

 

PRAWO PRACY

            W zakres usług Kancelaria wchodzą kwestie związane z prawem pracy.
Oprócz szeroko pojętego doradztwa prawnego dotyczącego kwestii pracowniczych działalność Kancelarii koncentruje się głównie na reprezentowaniu pracowników albo pracodawców przed sądami pracy.
Z rodzajów spraw sądowych i usług związanych z prawem pracy można wymienić następujące:

Sprawy sądowe:

 • przywrócenie do pracy,
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • odszkodowanie za dyskryminację,
 • odszkodowanie za mobbing,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowanie z tytułu niezawarcia umowy o pracę,
 • odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę,
 • odszkodowanie z tytułu śmierci pracodawcy,
 • roszczenia z tytułu śmierci pracownika,
 • zwrot kosztów podróży służbowej,
 • zapłata wynagrodzenia,
 • zapłata odprawy emerytalnej,
 • zapłata odprawy pośmiertnej,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • odszkodowanie za brak świadectwa pracy,
 • odszkodowanie za zakaz konkurencji,
 • uchylenie kary porządkowej,
 • odszkodowanie od pracownika,
 • wynagrodzenie za nadgodziny,
 • zapłata za pracę w porze nocnej,
 • odszkodowanie za odwołanie z urlopu.


  Umowy, regulaminy i inne dokumenty (przykłady):
 • umowy o pracę,
 • na czas określony,
 • na czas nieokreślony,
 • na okres próbny,
 • na czas zastępstwa,
 • dla wykonania określonej pracy,
 • spółdzielcze,
 • telepraca
 • kontrakt menedżerski,

  Umowa o zakazie konkurencji:
 • w czasie trwania stosunku pracy,
 • po ustaniu stosunku pracy

  Umowa o skierowanie na naukę:
 • w formach szkolnych,
 • w formach pozaszkolnych.
 • umowa o łączne powierzenie mienia z obowiązkiem wyliczenia

  Regulaminy:
 • pracy,
 • wynagradzania,
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • postępowania pojednawczego,
 • regulamin zwolnień grupowych.
 • dokumenty związane ze zwolnieniem pracownika:
   • rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,
   • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
   • rozwiązanie umowy o pracę przy skróconym okresie wypowiedzenia,
   • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
   • wypowiedzenie umowy o pracę z powodu mobbingu,
   • wystąpienie do związków zawodowych o informacje o osobach korzystających z ich ochrony,
   • zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia,
   • wypowiedzenie warunków umowy o pracę,
   • odmowa zatrudnienia pracownika po orzeczeniu sądu przywracającym go do pracy.

  Porady prawne (przykłady):
 • analiza umów o pracę,
 • analiza umów o zakazie konkurencji,
 • analiza kontraktów menedżerskich,
 • badanie zasadności zwolnienia,
 • kwestie mobbingu i dyskryminacji,
 • sprawdzanie zasadności żądania zapłaty odszkodowania,
 • analiza regulaminów,
 • odprawy przy zwolnieniach grupowych,
 • badanie szans wygrania sprawy sądowej.

powrót na górę strony

 

PRAWO SPADKOWE

            W Kancelarii można zlecić reprezentację w sprawach sądowych z zakresu prawa spadkowego oraz zasięgnąć porady prawnej.

Reprezentacja przed sądem obejmuje przede wszystkim przygotowywanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych, reprezentację na rozprawach, monitorowanie sprawy oraz w razie potrzeby prowadzenie negocjacji procesowych.

Porady prawne z zakresu prawa spadkowego najczęściej udzielane są na spotkaniach. Obejmują analizę przedstawionego problemu, prezentację podstawowych zasad prawa spadkowego oraz w razie potrzeby linii orzecznictwa i poglądów doktryny prawniczej. W miarę możliwości proponowane jest także najkorzystniejsze prawne rozwiązanie problemu.

Dodatkowo Kancelaria oferuje swą pomoc w regulacji podatku od spadków i darowizn. Pomoc prawna może okazać  się potrzebna zwłaszcza dla osób zamieszkałych zagranicą, które nabyły spadek w Polsce i muszą w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zgłosić nabyty majątek do opodatkowania w urzędzie skarbowym w Polsce, w celu skorzystania z ulgi podatkowej dla osób bliskich.

Z rodzajów spraw sądowych i usług związanych z prawem spadkowym można wymienić następujące:

 • Sprawy sądowe rozstrzygane w trybie procesowym
  • zachowek,
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego,
  • wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
  • zobowiązanie do wykonania zapisu,
  • zobowiązanie do wykonania polecenia,
  • zmniejszenie zapisu lub polecenia,
  • wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom.
 • Sprawy sądowe rozstrzygane w trybie nieprocesowym
  • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
  • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
  • stwierdzenie nabycia  spadku gospodarstwa rolnego,
  • uzupełnienie stwierdzenia nabycia  spadku,
  • zmiana stwierdzenia nabycia  spadku,
  • dział spadku,
  • dział spadku razem z podziałem majątku wspólnego,
  • zabezpieczenie spadku,
  • spis inwentarza,
  • przyjęcie spadku wprost,
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
  • odrzucenie spadku,
  • nakazanie złożenia testamentu,
  • otwarcie i ogłoszenie testamentu,
  • wyjawienie przedmiotów spadkowych,
  • zawiadomienie o testamencie ustnym,
  • zwolnienie wykonawcy testamentu,
  • kurator spadku.
 • Porady prawne (przykłady)
  • pojęcie spadku,
  • długi spadkowe,
  • uprawnienia bliskich do mieszkania,
  • otwarcie i nabycie spadku,
  • tytuły prawne do spadku,
  • zdolność do dziedziczenia,
  • niegodność i przebaczenie,
  • dziedziczenie ustawowe,
  • uprawnienia dziadków,
  • uprawnienia małżonka,
  • wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
  • pojęcie testamentu,
  • zakaz testamentów wspólnych,
  • sposoby odwołania testamentu,
  • zdolność do sporządzenia i odwołania testamentu,
  • nieważny testament,
  • wykładnia testamentu,
  • testament zwykły,
  • testament notarialny,
  • testament holograficzny,
  • testament ustny,
  • testament podróżny,
  • testament wojskowy,
  • świadkowie testamentu,
  • powołanie spadkobiercy,
  • podstawienie,
  • przyrost,
  • zapis,
  • polecenie,
  • wykonawca testamentu,
  • zachowek,
  • wydziedziczenie,
  • przyjęcie i odrzucenie spadku,
  • transmisja,
  • uchylenie przyjęcia lub odrzucenia spadku,
  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • odpowiedzialność za długi spadkowe,
  • dział spadku,
  • zrzeczenie się dziedziczenia,
  • zbycie spadku,
  • dziedziczenie gospodarstw rolnych.
 • Podatek od spadków i darowizn
  • porady prawne z zakresu prawa podatkowego,
  • reprezentacja w postępowaniu podatkowym przed urzędem skarbowym.

powrót na górę strony

 

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Kancelaria zapewnia obsługę w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. W Kancelarii można zasięgnąć porady prawnej, zamówić napisanie wniosku bądź pozwu do sądu, jak również zlecić prowadzenie całej sprawy sądowej. Możliwe jest też uzyskanie pomocy prawnej w zakresie przygotowania i negocjacji majątkowych umów małżeńskich (intercyzy) oraz umów alimentacyjnych.

powrót na górę strony


SKARGI DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU  PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU

Kancelaria przygotowuje skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Skargi mogą dotyczyć naruszenia prawa zagwarantowanego w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności , ratyfikowanej przez Polskę 19 stycznia 1993 r.
Strona internetowa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu: http://www.echr.coe.int/

powrót na górę strony

 

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

Kancelaria świadczy usługi prawne dla klientów przebywających na stałe lub tylko czasowo poza granicami Polski. Pomoc prawna udzielana jest zarówno Polakom jak i obcokrajowcom. Nawiązanie współpracy z Kancelarią pozwala na zaoszczędzenie czasu i kosztów związanych z podróżami do kraju. Poprzez udzielenie odpowiednich pełnomocnictw można m.in. zlecić przeprowadzenie następujących czynności:

 • w sprawach cywilnych i karnych
 • umiejscowienie (transkrypcja) zagranicznego aktu stanu cywilnego,
 • uznanie wyroku zagranicznego (np. rozwodowego),
 • wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego wzmianki o zagranicznym rozwodzie,
 • reprezentację w sprawie sądowej (np. spadkowej lub rozwodowej),
 • adopcję (reprezentacja przed sądem),
 • odzyskanie dziecka porwanego do Polski (reprezentacja przed sądem) - na podstawie konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.
 • w sprawach karnych
 • obronę w sprawie karnej,
 • ustalenie stanu sprawy karnej (np. czy został wystawiony list gończy),
 • uzyskanie listu żelaznego
 • w sprawach podatkowych i administracyjnych
 • przeprowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym (np. z powodu odziedziczenia spadku w Polsce),
 • uzyskanie odszkodowania za mienie zabużańskie.

powrót na górę strony

 

Kancelaria Adwokacka
Danuta i Anna Knapczyk Spółka Partnerska

ul. Sądowa 2/6, 41-800 Zabrze

tel/fax: +48 (0-32) 376-33-05/06

e-mail: adwokaci@kancelaria-knapczyk.com.pl

Copyright (c) 2009 kancelaria-knapczyk.com.pl
created by Kubush | layout by VirusX